Kredsen

Kredsens primære opgaver

1. Det påhviler kredsbestyrelsen at arbejde for at fremme Forbundets mål og virksomhed, som det kan udledes af Forbundsvedtægtens § 3.

2. Kredsbestyrelsen varetager på egen hånd følgende opgaver i forhold til de tilsluttede foreninger:

a) Arbejder for at fremme de enkelte haveforeningers engagement i kolonihavebevægelsen.

b) Arbejder for at sikre foreningernes engagement i kredsens udpegning af tillidsfolk til forbundets kompetente organer.

c) Arbejder for at sikre, at de enkelte foreningers idéer, synspunkter og ønsker inddrages i arbejdet i forbundets kompetente organer samt i forhandlinger med udlejere og myndigheder.

d) Koordinerer høringer og møder i kredsens foreninger i forbindelse med forhandlinger med offentlige myndigheder om spørgsmål, som berører flere eller alle foreninger i kredsen, herunder spørgsmål om lejekontrakter, bygningsmæssige forhold, lokal- og kommuneplanlægning, offentlige anlæg og serviceydelser mv., jfr. dog stk. 2.3.

e) Holder foreningerne orienteret om arbejdet i og beslutninger truffet af forbundets kompetente organer, udlejere eller myndigheder samt bistår foreningerne med at føre beslutningerne ud i livet.

f) Koordinerer erfaringsudveksling blandt kredsens foreninger.

g) Foretager godkendelse af byggeansøgninger, hvor dette er aftalt med foreningen eller udlejer.

h) Hjælper med at bilægge eventuelle stridigheder mellem foreningernes bestyrelse og disses medlemmer eller mellem foreningerne.

i) Besvarer generelle henvendelser vedr. betingelser gældende for haver i kredsen.

j) Indkalder og afholder generalforsamling i medlemsforeningerne i de § 2, stk. 4, nævnte tilfælde.

k) Fastlægger regler og procedurer for foreningernes indberetning til kredsen af oplysninger, som er nødvendige for kredsens varetagelse af sine opgaver.

l) Varetager koordinering af Forbundets præmieringsordning for kredsens medlemsforeninger.

3. Kredsbestyrelsen varetager i samarbejde med forbundsledelsen følgende opgaver:

a) Deltager i forhandling, herunder genforhandling, og indgåelse af lejekontrakter, hvor Kolonihaveforbundet står som lejer. Hvor lejeaftaler om arealer, der udlejes til haveforeninger, indgås med staten, kommunal myndighed eller privat ejer, kan disse med forpligtende virkning alene indgås af Kolonihaveforbundet sammen med den lokale kreds.

b) Deltager i forhandlinger med offentlige myndigheder i samarbejde med forbundsledelsen om arealplanlægning, offentlige anlæg, kloakering, byggeforhold mv.

c) Bistår, i øvrigt efter anmodning, forbundsledelsen ved udredning af sager, som angår kredsens foreninger og ved behandling af spørgsmål af generel karakter.

4. Hvis kredsbestyrelsen i særlige tilfælde skønner, at der er et påtrængende behov for, at en forenings medlemmer får lejlighed til at træffe beslutning i en sag, der ikke kan udsættes til den ordinære generalforsamling, kan kredsbestyrelsen opfordre foreningens bestyrelse til at indkalde medlemmerne til en ekstraordinær generalforsamling. Hvis foreningens bestyrelse undlader at følge kredsbestyrelsens opfordring, kan kredsbestyrelsen, for foreningens regning, indkalde til den ekstraordinære generalforsamling med den angivne sag på dagsordenen. Kredsbestyrelsen skal i indkaldelsen motivere sin beslutning.

5. Efter vedtagelse i Kolonihaveforbundets Forretningsudvalg kan forbundsledelsen under tilsvarende betingelser, for foreningens regning, indkalde til en ekstraordinær generalforsamling i en medlemsforening i tilfælde, hvor kredsbestyrelsen ikke har fundet dette nødvendigt. Forbundsledelsen skal i indkaldelsen motivere sin beslutning.

6. Hæftelse: Kredsen hæfter alene med kredsens formue for kredsens gældsforpligtelser.